IPN DELGATURA

W KIELCACH

OŚRODEK MYŚLI PATRIOTYCZNEJ

I OBYWATELSKIEJ W KIELCACH

KURATORIUM

OŚWIATY

W KIELCACH

WOJEWODA

ŚWIĘTOKRZYSKI

STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W KIELCACH

„Było, minęło, ale pozostanie”

Jednym z celów działania Kuratorium Oświaty w Kielcach jest propagowanie wartości patriotycznych. Dlatego też, proponujemy placówkom oświatowym uczestnictwo w projekcie patriotyczno-edukacyjnym Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty „Było, minęło, ale pozostanie”. Jego założenia są spójne z ideą akcji „Zapal Znicz Pamięci” i promują troskę o historię „małych ojczyzn”.

Projekt patriotyczno–edukacyjny
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
Było, minęło, ale pozostanie
Kielce 2016

I. Organizator projektu

Organizatorem projektu ”Było, minęło, ale pozostanie” zwanego dalej projektem jest Kuratorium Oświaty w Kielcach wraz z Wojewodą Świętokrzyskim, Instytutem Pamięci Narodowej Delegaturą w Kielcach, Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach.

II. Cel i tematyka

Cele projektu:

• kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodych ludzi,

• wzbogacenie wiedzy na temat historii Polski, II wojny światowej, regionu świętokrzyskiego,

• rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży inspirowanej tematyką historyczną,

• rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystania zdobytych informacji,

• wdrażanie do autorefleksji, świadomej pracy nad sobą,

• budowanie więzi ze społecznością lokalną,

• troska o honor ojczyzny i dobre imię Polaków.

Tematem projektu jest fotograficzne zarejestrowanie miejsc pamięci (miejsca walk, zapomnianych mogił, cmentarzy gdzie spoczywają żołnierze polscy oraz partyzanci) z lat 1939-1945 na terenie województwa świętokrzyskiego. Do cyklu maksymalnie 4 zdjęć należy dołączyć szczegółowy opis miejsc (tj. powiat, gmina, miejscowość, co w danym miejscu się wydarzyło i kiedy, opis - maks. 2 strony A4, czcionka Time New Roman 12).

III. Uczestnicy projektu

Projekt ”Było, minęło, ale pozostanie” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

1. Zgłoszone fotografie (minimalny format 13/18, pliki w formacie jpg, gif, bmp) oraz opis (dokument word) muszą być zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej (CD).

2. Uczestnik może zgłosić do projektu maksymalnie 4 zdjęcia. Na każdym z nich powinny znaleźć się dane personalne uczestnika (imię, nazwisko). Ponadto każdy uczestnik powinien wypełnić i dołączyć do prac załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2. Do prac należy również dołączyć opis danego miejsca (tj. powiat, gmina, miejscowość, co w danym miejscu się wydarzyło i kiedy oraz jeżeli jest to do ustalenia ciekawą historię związaną z tym miejscem).

3. Zgłoszenia zdjęć będą przyjmowane do 1 czerwca 2017 r. 4. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

5. Technika wykonania fotografii jest dowolna.

6. Prace niespełniające wymogów regulaminu projektu zostaną odrzucone.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru pracy w przypadku otrzymania dwóch podobnych zgłoszeń.

IV Postanowienia końcowe

Udział w projekcie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników projektu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi projektu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w projekcie. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej. Uczestnik projektu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. Odbitki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Prace uczestników będą wykorzystane w informacji, która będzie dostępna na stronie internetowej www.zapalzniczpamięci.pl. Organizator przewiduje również zorganizowanie wystawy nadesłanych prac.

Prace należy przesyłać na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach , al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem: „Było, minęło, ale pozostanie”.

regulamin w pliku pdf -»
    
załącznik do regulaminu - oświadczenie -»

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Krakowie – Delegatura w Kielcach

Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce

Telefon 41 340 50 50

Adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl