IPN DELGATURA

W KIELCACH

OŚRODEK MYŚLI PATRIOTYCZNEJ

I OBYWATELSKIEJ W KIELCACH

KURATORIUM

OŚWIATY

W KIELCACH

WOJEWODA

ŚWIĘTOKRZYSKI

STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W KIELCACH

Regulamin projektu „Zapal Znicz Pamięci”

 

1. Organizatorem projektu patriotyczno-edukacyjnego „Zapal Znicz Pamięci” (zwanym dalej projektem) jest Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach, współorganizatorami: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Ośrodek Myśli Obywatelskiej i Patriotycznej w Kielcach, Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach.

 

2. Realizatorzy: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach.

 

3. Patronat honorowy: Wojewoda Świętokrzyski p. Agata Wojtyszek.

 

4. Cele projektu:

• Zainteresowanie dzieci i młodzieży historią regionalną

• Popularyzowanie wiedzy na temat historii lokalnej

• Upamiętnienie ofiar sowieckich oraz niemieckich represji podczas II wojny światowej

• Rozwijanie umiejętności badania historii miejsc pamięci narodowej

• Upamiętnianie śladów martyrologii narodu polskiego

• Propagowanie szacunku do miejsc pamięci i wartości patriotycznych.

 

5. Projekt skierowany jest do szkół, przedszkoli, świetlic, placówek oświatowo-wychowawczych, domów kultury (zwanych dalej uczestnikiem) na terenie całego województwa świętokrzyskiego.

 

6. Obszar projektu stanowi województwo świętokrzyskie.

 

7. Wymagana forma działania:

a) Uczestnik zobowiązany jest do odnalezienia miejsca pamięci narodowej, które będzie porządkować, zapalać znicze;

b) Uczestnik w Miesiącu Pamięci Narodowej (tj. kwietniu) zapali Znicze Pamięci na wybranym przez siebie miejscu pamięci;

c) Moment porządkowania, zapalania zniczy uwieczni na zdjęciach wykonanych aparatem fotograficznym;

d) Jeden uczestnik może zaopiekować się maksymalnie 3 miejscami pamięci i wykonać maksymalnie 12 zdjęć w formacie jpg;

e) Dokumentując swe działania uczestnik jest zobowiązany uzupełnić załącznik nr 1, 2 oraz 3 i przesłać w formie papierowej do organizatora;

f) Uczestnik powinien przestrzegać wskazówek edytorskich – maksymalnie 2 strony A4 na jedno miejsce pamięci, czcionka Time New Roman 12, interlinia 1,5;

g) Opis i zdjęcia miejsca pamięci uczestnik przekazuje w formie elektronicznej na adres mailowy sekretariat.kielce@ipn.gov.pl oraz na płycie CD wraz z uzupełnionymi załącznikami (nr 1, 2 i 3) w formie papierowej, na adres korespondencyjny: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach, Al. Na Stadion 1, 25 – 127 Kielce, z dopiskiem „Zapal Znicz Pamięci”.

 

8. Udział w projekcie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Opisy oraz zdjęcia zgłoszone do projektu przechodzą na własność organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac i bezpłatnego zamieszczenia ich na stronie internetowej. Przekazanie opisu oraz zdjęć oznacza, że nie będą one zagrażały, ani naruszały praw osób trzecich. W przypadku roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor/opiekun prawny w przypadku osoby nieletniej.

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Krakowie – Delegatura w Kielcach

Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce

Telefon 41 340 50 50

Adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl